Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZMoonlight - Zbrodnai I Kara Lyrics

Send "Zbrodnai I Kara" Ringtone to your Cell

W ko³nierzyku wchodzê do burdelu
A wy rozmawiacie g³oœno o moim ¿yciu
Przy stole wiele czerwonych, rozgrzanych
Jêzyków z wrzodami

Mówione z ³atwoœci³ s³owa, zgwa³cone tysi³c razy
Wykot³owane w czerwonych przeœcierad³ach wielokolorowe mg³y
Stare wersje... Nowe wersje
Stare i nowe wersje

Zawsze ty
Coœ do ucha szepczesz mi
Mówiê gdy
Ju¿ nie mogê wierzyæ

O czym myœlisz kiedy mówisz mi cokolwiek
Nawet drobn³ rzecz

To mój gniew za te parszywe k³amstwa
Moja z³oœæ za przegrane w karty s³ów ¿ycie
To mój gniew za naiwnoœæ i niewiarê
Moje ³zy, ¿e to ja wyznaczam karê

O czym myœlisz kiedy mówisz mi cokolwiek
Nawet drobn³ rzecz
Kiedy widzê oczy Twe,
Raz po raz ok³amuj³ mnie

Na razie zasypiam na kolanach prudowazeliniarzy
Ich nieœwie¿e oddechy tul³ mnie wci³¿ do snu
Ci³gle mnie k³uje gdzieœ z lewej strony
Jak dzikie zwierzê czekam w ciemnoœciach...
Ci³gle mnie k³uje gdzieœ z lewej strony
Gdzieœ z lewej strony...
Gdzieœ z lewej strony...

Wyrwane serce wci³¿ krwawi
I roœnie co dzieñ od nowa
Moja wœciek³oœæ na nic
Mi nie pozwala

Za zbrodniê musi byæ kara!!!
Musi byæ kara!!!

Send "Zbrodnai I Kara" Ringtone to your Cell

Moonlight lyrics