Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZMoonlight - Yaishi Lyrics

Mi³oœci zdrada siostr¹ jest
PrzyjaŸñ nie mieszka w nas.
Zmys³y k³amc¹ doskona³ym.
Oszukuj¹ nas.

Tyle jest spraw,
Tyle chwil
I wszystkie niestety nazwaæ trzeba
Oddzielaæ co jest czym...

...a gdyby tak zmieszaæ
Ten przyjemny stan...

Po prostu czuj
Jak doznania tworzysz nowe
Po prostu czuj.
Po prostu czuj
nie szukaj ju¿ nowych s³ów

I myœlê, czy jest jeszcze
Taki ktoœ
I coraz... bardziej... w¹tpiê w to

I proszê
Mo¿e to bêdziesz Ty.

Jednak nie.

Betrayal is
sister of love
there's no friendship in us
senses are a perfect liar
they keep cheating us

So many things
and moments
and you have to give them
all your names
to separate what is what
and what about
blending this present state

Just feel,
just feel
how you create new sensation
just feel,
just feel
don't feel about new words

More and more
I doubt it if
someone's there
someone's like that
and maybe please
this maybe you
maybe yes
maybe notMoonlight lyrics