Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZMoonlight - W KoÑcu Naszych Dni Lyrics

Tylko proszê,
ju¿ nie p³acz.

ja wiem
gdy to robisz,
choæ na koñcu znanego mi
œwiata jesteœ.

Poznajê si³ê zniszczenia
Jak potrafiê w niwecz obracaæ
Uczucia najwiêksze.
Powiem Ci jak naprawiæ to z³o,

Tylko proszê
ju¿ nie p³acz, ja wiem gdy to robisz.

Wiem jak s³owa boleæ mog¹,
Moje s³owa.

Wiem jak boli samotnoϾ.

Teraz.

I just ask you
please don't cry
I know when you do it
you are at
the end of the world
I know

I am trying to understand
rain power
to foil
to foil my biggest feelings
I'll tell you
how to mend this wrong

I know how words
can hurt you
simple words
loneliness can hurt I know
right nowMoonlight lyrics