Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZMoonlight - La Dance Macabre Lyrics

Send "La Dance Macabre" Ringtone to your Cell

"Szczêœcie...
Niedowierzanie...
Szaleñstwo...
Po¿¹danie..."

Ratuj mnie bym rozumu nie straci³
powiedz ¿e to nie sen
tonê w po¿¹daniu
Zabierz mnie gdzieœ
Powtarzaj jeszcze raz
To tak wspaniale boli

Zasn¹³ rozum pogrzebany
pochowane le¿y cia³o
Ja p³ywam w oceanie moich marzeñ

Taniec ju¿ rozpocz¹³ siê
rozko³ysane myœli w g³owie
Zapomnia³em ju¿ o wszystkim
Nie wiem co od œmierci ¿ycie dzieli

Ratuj mnie bym rozumu nie straci³
powiedz ¿e to nie sen
tonê w po¿¹daniu
Zabierz mnie gdzieœ
powtarzaj jeszcze raz
To tak wspaniale boli

Send "La Dance Macabre" Ringtone to your Cell

Moonlight lyrics