Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZMoonlight - G³osy Lyrics

G³os który s³yszê
prowadzi ze mn¹ wojnê
poni¿a mnie
gdy podnoszê g³owê w imiê marzeñ
g³os który czujê
prowadzi ze mn¹ wojnê
nie lubi
gdy zamykam siê na w³asne s³aboœci
g³os który by³ pierwszego dnia
g³os z którym idê
robi za mnie wszystko
g³os który ka¿e zamkn¹æ mi oczy
i milczy na wszystkie moje proœby
zamiast przed³u¿aæ
co ju¿ skoñczone
mówi
masz jeszcze nastêpny razMoonlight lyrics