Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZMartin Nievera - Panaginip Lyrics

I've got pain in my body
But I'm sure it will pass
I've got pain in my body
But I'm sure it will pass

Now, my father died of a deadly disease
And my mother died of a deadly disease

I've got pain in my body
But I'm sure it will pass I've got pain in my body
I don't need any doctor, no
I've got pain in my body
I don't need any healer

Now, my sister died of a deadly disease
And my brother died of a deadly disease

I've got pain in my body
But I'm sure it will pass
But I'm sure it will pass at lastMartin Nievera lyrics