Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAnubi - Kai Pilnaties Akis UÞmerks Mirtis Lyrics

Send "Kai Pilnaties Akis UÞmerks Mirtis" Ringtone to your Cell

Mirties ranka tamsi
Kyla aukðtyn aukðtyn
Koks tu ðaltas esi
Uþmerktom akim.

Nesuprantam, ar tu dar þvelgi
Ar tik klausti mëgintum,
Ar tik rodai mums ið toli
Kà paslëpti tiktø.

Noris paslëpti tavy
Tai kas mûsø yra
Kol akiø pramerkt negali
Ir kol esam ðalia.

Send "Kai Pilnaties Akis UÞmerks Mirtis" Ringtone to your Cell

Anubi lyrics