Artist Name: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Song Title: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAnubi - Savo Kelyje Lyrics

Send "Savo Kelyje" Ringtone to your Cell

Ateikit
O, nakties vaikai,
Pakilkit
Laiptais á bokðtà tylos
Á bokðtà – laikrodá nakties.
O kaip ðauksmà
Kurio trokðtà
Rankos neðanèios kardà,
Kardà vardu iðminties –
Iððaukiantis viltá.
Ir jis neiðkaltas ið plieno,
Rankom neliestas
Ir nedega ugnis jame:
Jis tik árankis mûsø troðkimø.

Send "Savo Kelyje" Ringtone to your Cell

Anubi lyrics